ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА ZATECKY „Играй, спечели, почерпи“1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на Zatecky “Играй, спечели, почерпи“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Карлсберг България АД, с ЕИК 127015636 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „БИ ПЛЮС АР” ЕООД, с ЕИК 203772137, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://zateckypromo.bg.  Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://zateckypromo.bg.  
Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира на 01.07.2023 г. и продължава до 31.08.2023 г. (включително).

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи или техни роднини.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти Zatecky, независимо откъде са закупени:
- Zatecky стъклена бутилка за многократна употреба 0,5 л.
- Zatecky кен 0,5 л.
- Zatecky кен мултипак 4х0,5 л.
- Zatecky 1 л.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Награди и Условия за участие в Играта

5.1. Наградите в Играта са:

100 бр. по5 стека с кенове Zatecky (5 по 12 кена  в стек или общо 60 кена 0,5л.): наградата е обвързана с покупкаи изисква онлайн регистрация на номер на касова бележка, от която е видно закупуването на бира Zatecky(всяка покупка на бира Zatecky е валидно участие, независимо от нейната стойност).

20 бр. – подаръчни карти на стойност 1000 лв.: наградата е обвързана с покупка и изисква онлайн регистрация на номер на една или повече касови бележки с минимална единична или натрупана стойност на бири Zatecky от поне 10 лв.
Подаръчната карта може да бъде използвана за покупка на всякакви стоки и/или услуги в обекти с POS терминал на Mastercard или онлайн. От картата не могат да бъдат теглени суми от банкомат. Валидна за използване в срок от 2 години след получаване.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративна цел.

5.2. Условия за участие в Играта

5.2.1. За да участва за награда бира за лятото (5 стека x 12 кена 0,5 л.), всеки участник трябва да:

Закупи бира Zatecky в опаковка по избор и да регистрира касовата бележка на https://zateckypromo.bg чрез въвеждане на телефон за връзка, номер на касова бележка и да изпише общата сума (в български лева), за която е закупил бири Zatecky с тази касова бележка

* В момента на регистрация на екрана ще се покаже съобщение, чрез което се разбира дали участникът печели.  

* Регистрираните бележки, които не печелят награда бира за лятото, се натрупват автоматично в профила на потребителя (определен чрез телефонния номер, въведен при регистрация) и при натрупани покупки Zatecky за поне 10лв., участват в тегленето за голямата награда – подаръчна карта на стойност 1000лв.

ИЛИ

За да участва в томбола за голямата награда – подаръчна карта на стойност 1000 лв.:
Да направи/натрупа покупки на бира Zatecky (една или няколко отделни) за минимум 10 лв. и да регистрира касовите бележки на https://zateckypromo.bg.
* В касовата бележка следва да е видима марката Zatecky на закупените продукти. За избягване на съмнение, в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

5.2.2. При регистрацията, участникът трябва:

- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе номера на касовата бележка и паричната стойност на закупените продукти Zatecky;
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Промоцията, ще съхрани касовата бележка до края на Промоцията като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0887111***).

5.2.3. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден.

6. Теглене на печелившите

6.1. За предметните награди (подаръчна карта за 1000 лв. и стекове с кен Zatecky) на стойност над облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, печелившите участници следва да попълнят протокол по образец на Организатора, с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на Организатора (три имена, ЕГН).

6.2. Теглене на печелившите:

6.2.1. Разпределението на наградите бира за лятото (5 стека x 12 кена 0,5 л) ще се извършва на произволен принцип сред всички участници, покрили условията за участие, като участниците ще разбират дали печелят в момента, в който регистрират номер на касова бележка. Това ще се случва посредством съобщение, което ще излиза на екран и ще пренасочва към линк с контактна форма, в която да се предоставят данни за доставка – две имена, телефонен номер, адрес за доставка.

6.2.2. Големите награди – 20 броя подаръчни карти на стойност 1000 лв. ще бъде изтеглени на
01.09.2023 г. на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер, сред всички участници, които са се регистрирали съгласно чл. 5.2. по-горе.

6.3.3. Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

6.3.4. Един касов бон може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребител. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден.

6.3.4. Участниците, спечелили награда подаръчна карта на стойност 1000 лв., ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.3.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да вземе наградата си, същият губи право да я получи.

6.3.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

7. Нередовни касови бележки

7.1. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник.

8.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта https://zateckypromo.bgи възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

8.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

8.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

8.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

8.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, , освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

8.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

8.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

8.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

8.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

8.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

9. Прекратяване на Играта

9.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на https://zateckypromo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

10. Защита на личните данни

10.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

10.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на https://zateckypromo.bg.

10.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение  с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

10.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

10.5. За целите на администрирането на играта и предоставянето на награда от нея, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия,  ЕГН, адрес и телефонен номер.
Основание за обработката на предоставените лични данните е:
- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в игра с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в играта;
- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

10.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите,  доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). Телефонните номера, събрани от участниците с цел регистрация за играта, ще бъдат унищожени от базите данни на Организатора и Агенцията в рамките на 6 месеца след края на играта.

10.7. Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата

10.8. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политиката на Организатора за защита на личните данни.
Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

10.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com

10.10. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10.11. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.